Pressuhallin rakennusluvat

Ole kaukaa viisas ja hanki rakennuslupakelpoinen pressuhalli

Tarvitsetko hallisi rakennusluvan? Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli pystytätä hallin/ tallin  ainoastaan tilapäiseksi sääsuojaksi”.

Sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos hallin käyttö venyy “lyhytaikaista” pidemmäksi. Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin kokosijoituspaikka, käyttötarkoitus, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Tämän vuoksi suosittelemme, että käytte paikkakuntanne rakentamista ohjaavaan virkamiehen juttusilla, jolloin saatte asiasta ajankohtaisia ja omalle paikkakunnallenne soveltuvia neuvoja ja ohjeita.

Viime aikoina on poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita.  Uusi rakentamislaki on parhaillaan meilläkin valmisteilla. Sen mukaan alle 30 neliömeterin rakennuksen, ja alle 50m2 katoksen saisi rakentaa kokonaan ilman raketamislupaa.  Tämä on näillä näkymin tulossa voimaan vuoden 2024 alusta.

CE-merkintä on perusvaatimus

EU-alueella markkinoitavien kantavien metallirakenteiden ( kuten teräshallit ja teräsrunkoiset pressuhallit) kelpoisuus osoitetaan yhteiseurooppalaisella CE- vaatimuksenmukaisuushyväksynnällä. Tekniseen turvallisuuteen ja tuotelaadun varmistamiseen tähtäävä CE-merkintä edellyttää teräsrakenteiden valmistuksessa yksityiskohtaista dokumentoitua laatujärjestelmää sekä runsaasti muita vaatimuksia. Vaatimukset koskevat muun muassa tuotesuunnittelua, materiaaleja, mittojen toleransseja, rakenteen kantavuuksia, väsymislujuutta, hitsaajien pätevöintiä, tuotannon johtamista, tuotantokoneiden ja laitteiden hyväksyntää, dokumentointia jne. Tavoitteena on, että vaaditut ominaisuudet on määritelty ja varmennettu yhdenmukaisella tavalla. CE- vaatimuksenmukaisuus hyväksyteltyä sertifioidulta valmistajalta edellytetään sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi myös toistuva/jatkuva pakollinen ulkoinen, kolmannen osapuolen valvontajärjestelmä.

Ilman aitoa maamme rakennulupaviranomaisillemme kelpaavaa CE-dokumentointia “kiinahalleille”  on käytännössä mahdoton saada toimenpide- tai rakennuslupaa edes jälkikäteen. Päin vastoin, edessä voi ainoastaan purkutuomio.  Vahinkotapauksissa näille  on vakuutusyhtiöltäkään käytännössä turha odottaa mitään korvauksia.

Landtek hallit ovat saaneet CE-hyväksymismerkinnän vuodesta 2016 alkaen. CE-merkinnän + vaatimukaisuusvakuustodistuksen avulla valmistaja pystyy osoittamaan niin asiakkaalleen kuin myös rakennuslupaviranomaiselle, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset. Norske Veritas® yhtiö on tehnyt Landtek Hallien CE merkinnän mukaisen auditoinnin vuonna 2016. Halli- valmistus täyttää EN 1090-2 sekä EN 10025-2, S235 vaatimukset. Em. yhtiö tekee osaltaan myös auditioinnin edellyttämää tuotannon jatkuvaa valvontatyötä.

Landtek  CE merkittyjä hallin runkomalleja on hallin koosta riippuen kolme.  Perusmallina on ns. sääsuojahalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2.(ns. lumikuorma maassa arvo).  Tämä malliston kevein on edullisin ja  hyvin suosittu. Sen runko on periaatteessa hyvin samanlainen ristikkomalli kuin paksummasta/isommasta teräsdimensioista valmistetut sisarensa. Tälle hallimallille on saatu lupia ympäri maata sekä toimenpidelupa että rakennuslupmenettelyllä, mutta usein esim. 5 vuoden määräaikaisluvalla.

Varsinaista rakennuslupaa on tarvittu ja haettu mallistomme suurimmille halleille ja milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä on tarjolla nykyisin Landtek Hall Fin- malli. Tämä eroaa perussääsuojamallista entistäkin rankkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,50kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Tämä mallisto kattaa valtaosan maatamme.  Kaikkein haastavimmille lumikuorma-alueille tarjoamme uutta  Nordic mallistoa  3,50 kN/m2 mitoituksella.  

Varoitus! Markkinoilla on runsaasti etenkin aasialaisia, ilman minkäänlaista hyväksyntää olevia teräs/putkirunkoisia pressuhalleja.

Rakennuttaja /hallin tilaaja. Vältä tarpeetonta riskiä. Mahdolliset henkilö -ja omaisuusvahinkojen kustannukset voivat olla mittavia. Vakuutusyhtiöiden korvaukset henkilö- vastuu- ja omaisuuvahinkotapauksissa jäävät saamatta, jolloin korvaukset ja kustannukset jäävät yksin rakennuttajan harteille. Hanki vain aidosti EU-alueelle hyväksyttyjä tuotteita. (Ei riitä CE tarra (China Export) paketin kyljessä!) Hyväksyttämättömät hallirakenteet veloitetaan yleensä purkamaan sekä poistamaan markkinoilta missä hyvänsä EU:n alueella. Vailla direktiivien vaatimuksia oleville rakenteille on nykyään käytännössä liki mahdotonta saada rakennuslupia. Ei etukäteen eikä jälkikäteen.

CE-hyväksymis standardin soveltamista hallirakennuksissa tullaan seuraamaan yhä tarkemmin. CE merkintää ja sen edellyttämää vaatimuksenmukaisuutta seuraavat rakennusvalvontaviranomaisten lisäksi mm. Onnettomuustutkintakeskus, vakuutusyhtiöt ja Tuoteturvallisuuskeskus TUKES. Muista vastuusi ja tiedosta mitä olet hankkimassa.

Tarvittavat dokumentit

Landtekin myymissä halleissa hintaan kuuluu rakennusluvassa tarvittavat hallin vakiomuotoiset  perusmuotoiset pääpiirustukset  (pohja,julkisivu sekä leikkaus) CE-todistus  ja tarvittavat lujuuslaskelmat ja teräsrakennekuvat.  Asemapiirrokset, asennuspaikkakohtaisen ankkurointi/perustamissuunnitelman  sekä muut oman paikkakunnan lupaviranomaisen  mahdollisesti vaatimat  erityissuunnitelmat tulee asiakkaan hankkia itse.

Luvan hakeminen

Hakuprosessiin lähdettäessä kannattaa ensimmäiseksi käydä keskustelemassa alueesi rakennustarkastajan luona omasta käyttötarpeesta ja sijoituspaikasta. Neuvottelun yhteydessä rakennustarkastaja päättää  mm. lupakategorian (ilmoitus, toimenpide vai rak.lupa) hankkeen laajuuden/merkittävyyden mukaan  sekä antaa neuvoja jatkoa varten.

Rakennustarkastaja määrittää myös tarvitseeko hanke erillistä pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa mm. asemapiirroksesta ja muista rakennusvalvonnan vaatimista dokumenteista ja suunnitelmista sekä katselmuksista. Rakennustarkastaja voi määrätä lupaehdoissa myös että hankkeessa tarvitaan vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksessa sekä pääsuunnittelija että vastaava työnjohtaja voi olla sama henkilö.

Halutessasi tulemme tekemään hallin konkreettisen pystytystyön. Tässäkin tapauksessa rakennuttaja  vastaa asennuspaikan asemapiirroksesta, perustamissuunnittelusta sekä mahdollisesti hankkeeseen vaadittavan ulkopuolisen pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan pestaamisesta.

Hallin rakenne ja ankkurointi/perustus

Landtek tallien -ja hallien rakenne muodostuu  yksinkertaistetusti pulttiliitoksin koottavista kuumasinkityistä “sokkeliputkesta”, teräsristikkokehistä, ruodeputkista, jäykistysvaijereista sekä kaarien päälle pingotettavasta tekstiilikuituvahvisteisesta PVC katteesta.

Hallin perusasennus tehdään hallin koosta ja/tai olosuhteista riippuen hallipaketin mukana tulevilla pitkillä maakiiloilla esim. kantavalle sorakentälle tai asfalttikentälle. Pysyvämmässä ratkaisussa perustus/asennus voidaan tehdä kierrepaaluja hyväksikäyttäen, massapainoilla tai esim. sokkelielementeillä (esim. vaakatasoon asennettavat betonileegot tai betonipaalut). Näin saadaan helposti ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava, edullinen, suoraseinäinen, erinomaisesti  tuuli – ja lumikuormia kestävä runko melko keveällä, siirrettävyyden mahdollistavalla rakenteella. Toki halli voidaan perustaa myös perinteisellä betoniantura +sokkeliratkaisulla, mutta silloin menetetään Landtek hallin yksi valteista, myöhempi siirrettävyys ja uusiokäyttö. Rakennuslupahankkeissa  päätä olosuhteisiisi ja sinulle mieluisin/helpoin ankkurointi/perustamistapa oman suunnittelijasi kanssa.

Olemme ylpeitä pressuhalleistamme. Uskallamme sanoa että tarjoamme parasta laatua mitä pienhallikategoriassa on missään päin maailmaa tarjolla. Ota yhteyttä me tuemme ja autamme.  Jos toiveessasi on jotain erityisratkaisuja pyrimme löytämään niihinkin ratkaisun.

Punamullan värinen Landtek hall istuu kauniisti perinnemaisemaan.