Rakennus/toimenpidelupa dokumentit , hallin asennuspalvelun ehdot jne.

Tilaus & Toimitusehdot
Yleiset ehdot, dokumentit, asennuspaikka

Hallin toimitusaika on varastossa olevissa halleissa n.2-4 päivää, tilaushalleissa hallin koosta ja sesongista riippuen 6-8 viikkoa. 

Maksuehto 15% tilausvahvistukseksi ja valmistuksen aloittamiseksi. Loppuosa 85% kun halli on valmistunut toimitettavaksi. Mikäli hallille on tilattu asennus, loppuosa 85%maksetaan kun halli on pystytetty.
Tilaaja hyväksyy, että Landtek Finland Oy voi tarkistaa tilaajan luottotiedot. Mikäli luottotietomerkinnöissä on epäselvää voi Landtek Finland Oy laskuttaa tilaajalta 50% hallin hinnasta tilausvahvistuksen vakuudeksi. 

Mikäli asennus on tilattu Landtek oy:ltä ja  sovittu asennus viivästyy tilaajasta johtuvista syystä, on Landtek Finland Oy oikeutettu laskuttamaan tilaajalta hallin loppuosuuden tilauksen kokonaissummasta. Tällöin ainoastaan pystytystyö laskutetaan pystytyksen valmistuttua. Asiakkaan hallin varastoomme saapumisesta annetun ilmoituksen jälkeen halli on noudettava tai järjestettävä kuljetus 14vrk kuluessa ellei muuta asiasta ole sovittu. 

Hallin vastaanotto ja rahdin purku 

Asiakkaan tulee varmistaa, että annettuun puhelinnumeroon saadaan yhteys, kun hallitoimitus on tulossa. Tilaaja huolehtii kuorman trukkipurusta työmaalla, ellei asiasta ole erikseen muuta sovittu. Pakettien päälle lastaaminen on ehdottomasti kielletty. Vastaanottaessaan hallitoimitusta, tulee tilaajan tarkistaa toimitus huolella. Mikäli halli paketti on vaurioitunut kuljetuksen aikana tulee tilaajan ensi tilassa tehdä reklamaatio kuljetuksesta kuljetusyhtiöön sekä Landtekin Finland Oy:n asiakaspalveluun.  

Toimitukseen kuuluvat dokumentit yms.

Hallitoimitukseen kuuluu seuraavat vakiodokumentit:  Pääpiirustuksista (arkkitehtikuvat)  hallin pohja, -leikkaus sekä julkisivukuvat ( ilman hallin ilmansuunta -ja värimerkintää ( nämä luvan hakija voi ilmoittaa lupahakemuksessa ja/ tai  rakennuslupaa varten tarvittavassa asemapiirroksessa.  Toimitamme lisäksi rakennusluvassa vaadittavat hallin teräsrakenteita koskevat suunnitelmat. Näissä dokumenteissa esitetään myös myös kolme mahdollista hallin ankkuroitintitapaa. CE-merkintätodistus (Norske Veritas yhtiö on tehnyt  CE-merkinnän mukaisen auditioinnin. Auditoinnin yhteydessä  tarkastetaan ja valvotaan myös tuotanto ja suunnittelu)  Hallin itse pystyttäjiä varten toimitamme hallin pystytyksestä suomenkielisen yleisohjeen sekä ohjeen hallin huollosta/käytöstä.

Huom! Asiakkaat jotka hakevat hallille toimenpide tai rakennusluvan. Piirustuspakettiin ei kuulu hankkeen asemapiirrosta, mahdollisesti  paikalta tarvittavaa maaperätutkimusta tai erillistä perustamissuunnitelmaa eikä muita mahdollisia erikoissuunnitelmia. Landtek Oy ei myöskään järjestä hankkeelle ns.pääsuunnittelijaa, päärakennesuunnittelijaa,  vastaava mestaria jne. Ne jäävät tilaajaan / rakennuslupaa hakevan tehtäväksi. Toimitamme tarvittaessa hallin teräsrakenteita koskevia lisäpiirroksia lupapisteen kautta.

Tilanteessa jossa Landtek Oy suorittaa hallin asennuksen

Tilaaja/rakennuttaja vastaa tässäkin tapauksessa rakennus- tai toimenpidelupatarpeiden selvityksestä, niiden mahdollisesta hausta, lupakustannuksista,  katselmuksista ym. rakentajalle/rakennuttajalle kuuluvista velvoitteista.  Landtek Oy suorittaa ainoastaan tilatun pystytystyön ja  toimittaa siitä tilaajalle  hallin  asennuspöytäkirjan.

Asennuspaikan olosuhteet, sallitut mittapoikkeamat, esiannus

Aiakas /asiakkaan edustaja  suorittaa  ennen asennusryhmän tuloa pystytyspaikan sijainnin merkitsemisen, varmistaa etäisyydet muihin rakennuksiiin, ilmakaapeleihin, kiinteistörajoihin jne. Asiakas vastaa että asennuspaikka ja asiakkaan mahdolliset perustukset ovat ennen asennusta ristimitoissaan ja asennusvalmiit. Tilaaja vastaa asenuspaikan kantavuudesta, mahdollisten maanalaisille kaapeleille , vesijohto ja viemäriputkille  koituvista vaurioista jne.  Tilaajan huolehtii myös siitä, että asennuspaikka on esteetön hallin asennuksen suorittamiselle. Talviasennuksissa asennuspaikka tulee olla puhtaana jäästä ja lumesta pitkiltä seiniltään vähintään hallin leveys +3,5m/puoli, hallin takaseinästä vähintään 3.5m ja edessä (oviaukon päädyssä)  mahdollisimman paljon sillä hallin kaarien kokoaminen ja kurottajalla liikkuminen pitää olla turvallista ja  mahdollista. Mikäli toimittaja asennusta tehdessä havaitsee asennuspaikalla asennuksen estävän poikkeaman, mikä johtaa  hallin asennuksen keskeytykseen, työn keskeytyksestä aiheutuvista kuluista vastaa tilaaja.

Pohjien korkeudessa mittapoikkeama voi olla  max +- 30mm. Tässä toleranssissa pohjan mittapoikkeamat eivät estä asennusta, mutta tämä voi kuitenkin heikentää hallin ulkonäköä ja käytettävyyttä sekä myös jossain tapauksissa rasittaa hallin rakenteita. Pintakaatoa ei saa olla hallin alla kuin yhteen suuntaan. Mikäli mittapoikkeamat ovat edellä mainittuja suurempia ( tai esim. asennuspaikan pohja painuu tai merkittävästi routii tms, on vastuu mahdollisista vaurioista ja vahingoista yms. yksin tilaajalla. Landtek Oy suorittaa esiankkuroinnin hallipaketin mukana tulevilla kuumasinkityillä perusasennuskiiloilla ( maakiilat) ellei asennuksen tilausvaiheessa asiasta ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu.  Asiakkaan tehtäväksi jää mahdollisten esiasennuksen jälkeisten lisämassapainojen  asennus tai muusta mahdollisesti tarvittavasta  lisäankkuroinnista huolehtiminen.

Tilanteessa jossa tilaajan asennus, Landtek Oy:n asennuskonsultointi.

Tapauksissa, joissa tilaajalla on käytettävissään nostokalustoa ja riittävästi asennushenkilökuntaa ( väh. 4 hlö) sekä nostokalustoa voidaan asennus suorittaa myös Landtek Oy:ltä sovituksi ajaksi tilattavan asennuskonsultin opastuksella ja ohjauksessa. Tilaaja huolehtii tarvittavista työvälineistä,  asianmukaisesta nostokalustosta, niiden käyttäjistä, työturvallisuusvaatimusten täyttämistestä jne. Lista tarvittavista työkaluista ja riittävästä nostokalustosta toimitetaan asiakkaalle erikseen.

Hallin siirto, edelleenmyynti  ja jälkikäteen rakennusluvan haku tms. dokumentaatio

Asiakkaan hakiessa rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai muuta hallidokumentaatiota vaativaa toimenpidettä enemmän kuin kuusi kuukautta  laskun päiväyksestä Landtek Oy laskuttaa  kaikki puuttuvien,  kadoksissa olevien, tai erikseen tehtävien  asiakirjojen hankkimisesta/laatimisesta aiheutuneet kustannukset asiakkaalta (minimiveloitus 300 eur alv0% + asiakirjan mahdolliset teettämis ja kopioitikulut). Asiakkaan myöhemmin siirtäessä tai edelleen myydessä hallin, Landtek Finland Oy pyrkii edesauttamaan vanhojen rakennus-tai toimenpideluvassa tarvittavien asiakirjojen hankinnassa mutta kustannukset (minimiveloitus 300 eur alv0% + asiakirjan mahdolliset teettämis ja kopioitikulut)  veloitetaan täysimääräisesti.

Takuu / laatuvirheet / huolto ja korjaus

Halleillamme on viiden vuoden  takuu laskun päiväyksestä luettuna.

Jos asiakas havaitsee tuotteessa virheen tai puutteen, pyrimme korjaamaan tilanteen niin pian kuin mahdollista. Tuotteen takuun alaisista ongelmista tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.  Teemme halleille  myös korjaus-ja  huoltopalveluita, hallien siirtoja,   toimitamme varaosia, pressupaikkauksia -tai vaihtoja jne. Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Vastaamme tuotteen laadusta. Tekninen takuu kattaa rungossa mahdollisesti ilmenneet valmistusvirheet ja esim. kuumasinkityksessä ilmenneitä selkeästi rakenteen kestävyyteen vaikuttavia virheitä yms. Takuu kattaa myös  katekankaan kestävyyden, siinä mahdollisesti ilmenevät merkitykselliset tekniset virheet tai merkittävät epätasaiset värivirheet jne. Takuu ei koske ns. normaalia värien haalistumaa tai tuulen liian löysällä pidentylle katekankaalle aiheutumia hiertymiä tms.  Takuu ei myöskään koske ovilaakereita, ovi-tai muita heloja. Mahdolliset vauriot tai virheellinen/puutteelinen tuote korjataan tai korvataan uudella tuotteella. Emme vastaa mahdollisen laatuvirheen aiheuttamista välillisistä kustannuksista. Mikäli ongelma johtuu ulkopuolisesta vahingoista ( esim. törmäys, maaperän merkittävä routiminen tai äärimmäinen myrsky, salaman isku, puun kaatuminen jne), asennusvirheestä, puutteellisesta huollosta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä, nämä eivät kuulu takuun piiriin.

Tilauksen peruuttaminen 

Mikäli toimitus peruuntuu ennen hallin toimitusta asiakkaasta johtuvista syistä, Landtek Finland Oy pidättää oikeuden pidättää asiakkaalta 15% ennakko osuuden tilauksen kokonaissummasta. Mikäli kyseessä on asiakkaan antamien mittojen mukaan tehtävä halli tai erikoisvärein/painatuksin varustettu halli, pidätämme tilausvahvistuksen yhteydessä veloitetun 15%:n lisäksi kaikki peruuntumishetkeen mennessä syntyneet kustannukset. 

Muut ehdot 

Hallin valmistaminen alkaa, kun ennakkolasku kuittaantuu maksetuksi, samalla nämä tilaus ja toimitusehdot katsotaan hyväksytyksi.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy tilaajalle koko kauppasumman tultua maksetuksi. 

© 2020 Landtek Finland Oy 14500 Iittala